SIU Annual Seminar #1: Change Agents for Thailand

SIU will held a our first annual seminar “Change Agents for Thailand” on 18 September 2012 at Dipak C. Jain Room, Sasa International House, Chulalongkorn University.

SIU will held a our first annual seminar “Change Agents for Thailand” (คนรุ่นใหม่กับการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงประเทศ) on 18 September 2012 at Dipak C. Jain Room, Sasa International House, Chulalongkorn University.

The seminar is one part of our “Transform Thailand” project, funded by Thai Health Promotion Foundation.

The full program (in Thai)

กำหนดการงานสัมมนาประจำปี ครั้งที่ 1 ตอน “คนรุ่นใหม่กับการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงประเทศ“

วันที่ 18 กันยายน 2555 ณ. ห้อง Dipak C. Jain ศศนิเวศน์ ในพื้นที่ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดโดย โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่อย่างมีส่วนร่วม สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 • 08.30 น. ลงทะเบียน
 • 09.00 – 09.15 น. กล่าวต้อนรับและแสดงวิสัยทัศน์เรื่อง “คนรุ่นใหม่กับการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม”
  โดย รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะสังคม
 • 09.15 – 9.30 น. กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่อย่างมีส่วนร่วม
  โดย คุณ กานต์ ยืนยง ผู้อำนวยการ Siam Intelligence Unit
 • 09.30 – 10.00 น. ปาฐกถา หัวข้อ “บทบาทคนรุ่นใหม่กับภารกิจพลิกโฉมประเทศไทย”
  โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ผู้อำนวยการ SIGA
 • 10.00 – 10.15 น. นำเสนอผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ต่อปัญหาการคอร์รัปชั่นและการมีส่วนร่วมในการทำงานอาสาสมัคร
  โดย คุณ ชัยพร เซียนพานิช นักวิจัยประจำ Siam Intelligence Unit
 • 10.15 – 12.00 น. เสวนาในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่จะพลิกโฉมประเทศไทยอย่างมีส่วนร่วมได้อย่างไร?” โดย
  คุณ แบ๊งค์ งามอรุณโชติ นักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ และ Change Agents รุ่นที่ 1
  คุณ วีรพัฒน์ ปริยวงศ์ นักกฏหมายอิสระ และ Change Agents รุ่นที่ 1
  คุณ ปราบ เลาหะโรจนพันธ์ ตัวแทนกลุ่มธรรมศาสตร์เพื่อประชาธิปไตย และ Change Agents รุ่นที่ 2
  คุณ อาทิตย์ โกวิทวรางกูร นักจัดรายการวิทยุ คลื่นความคิด 96.5 MHZ และ Change Agent รุ่นที่ 1

  ดำเนินการเสวนาโดยคุณอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ กรรมการ Siam Intelligence Unit

More information at Siam Intelligence web site.